Điều khoản & Điều kiện

Phiên bản 1.0

Trang web PDFfile có tại https://www.pdffile.org là tác phẩm có bản quyền thuộc về PDFfile. Một số tính năng nhất định của Trang web có thể phải tuân theo các nguyên tắc, điều khoản hoặc quy tắc bổ sung sẽ được đăng trên Trang web liên quan đến các tính năng như vậy. Tất cả các điều khoản, nguyên tắc và quy tắc bổ sung như vậy được kết hợp bằng cách tham chiếu vào các Điều khoản này. Các Điều khoản sử dụng này mô tả các điều khoản và điều kiện ràng buộc về mặt pháp lý giám sát việc bạn sử dụng Trang web. ĐANG TUÂN THỦ RẰNG CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY và bạn tuyên bố rằng bạn có thẩm quyền và năng lực để tham gia vào các Điều khoản này. BẠN PHẢI ÍT NHẤT 18 TUỔI ĐỂ TRUY CẬP TRANG WEB. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI TẤT CẢ CÁC QUY ĐỊNH CỦA CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY, KHÔNG ĐĂNG NHẬP VÀ/HOẶC SỬ DỤNG TRANG WEB. Các điều khoản này yêu cầu sử dụng Mục 10.2 trọng tài trên cơ sở cá nhân để giải quyết tranh chấp và cũng hạn chế các biện pháp khắc phục có sẵn cho bạn trong trường hợp có tranh chấp.

Truy cập vào trang web

Tuân theo các Điều khoản này. Công ty cấp cho bạn giấy phép không thể chuyển nhượng, không độc quyền, có thể hủy bỏ, có giới hạn để truy cập Trang web chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại của riêng bạn. Một số hạn chế nhất định. Các quyền được phê duyệt cho bạn trong các Điều khoản này phải tuân theo các hạn chế sau: (a) bạn không được bán, thuê, cho thuê, chuyển nhượng, chuyển nhượng, phân phối, lưu trữ hoặc khai thác Trang web vì mục đích thương mại; (b) bạn không được thay đổi, tạo các tác phẩm phái sinh, tháo rời, đảo ngược biên dịch hoặc đảo ngược kỹ thuật bất kỳ phần nào của Trang web; (c) bạn không được truy cập Trang web để xây dựng một trang web tương tự hoặc cạnh tranh; và (d) trừ khi được nêu rõ ràng ở đây, không phần nào của Trang web có thể được sao chép, sao chép, được phân phối, tái xuất bản, tải xuống, hiển thị, đăng hoặc truyền dưới bất kỳ hình thức nào hoặc bằng bất kỳ phương tiện nào trừ khi có quy định khác, mọi bản phát hành, cập nhật hoặc bổ sung khác cho chức năng của Trang web trong tương lai đều phải tuân theo các Điều khoản này. Trang web phải được giữ lại trên tất cả các bản sao của nó. Công ty có quyền thay đổi, đình chỉ hoặc ngừng Trang web có hoặc không có thông báo cho bạn. Bạn đã chấp thuận rằng Công ty sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về bất kỳ thay đổi, gián đoạn hoặc chấm dứt nào của Trang web hoặc bất kỳ phần nào. Không có hỗ trợ hoặc bảo trì. Bạn đồng ý rằng Công ty sẽ không có nghĩa vụ cung cấp cho bạn bất kỳ hỗ trợ nào liên quan đến Trang web. Ngoại trừ mọi Nội dung người dùng mà bạn có thể cung cấp, bạn biết rằng tất cả các quyền sở hữu trí tuệ, bao gồm bản quyền, bằng sáng chế, nhãn hiệu và bí mật thương mại, trên Trang web và nội dung của nó đều thuộc sở hữu của Công ty hoặc nhà cung cấp của Công ty. Lưu ý rằng các Điều khoản này và quyền truy cập vào Trang web không cung cấp cho bạn bất kỳ quyền, quyền sở hữu hoặc lợi ích nào đối với bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào, ngoại trừ các quyền truy cập hạn chế được nêu trong Mục 2.1. Công ty và nhà cung cấp của công ty bảo lưu mọi quyền không được cấp trong các Điều khoản này.

Liên kết và quảng cáo của bên thứ ba; Người dùng khác

Liên kết & Quảng cáo của Bên thứ ba. Trang web có thể chứa liên kết đến các trang web và dịch vụ của bên thứ ba và/hoặc hiển thị quảng cáo cho bên thứ ba. Các Liên kết & Quảng cáo của Bên thứ ba như vậy không thuộc quyền kiểm soát của Công ty, và Công ty không chịu trách nhiệm về bất kỳ Liên kết & Quảng cáo của Bên thứ ba nào. Công ty chỉ cung cấp quyền truy cập vào các Liên kết & Quảng cáo của Bên thứ ba này để thuận tiện cho bạn và không xem xét, phê duyệt, giám sát, xác nhận, bảo đảm hoặc đưa ra bất kỳ tuyên bố nào với đối với các Liên kết & Quảng cáo của Bên Thứ ba. Bạn tự chịu rủi ro khi sử dụng tất cả các Liên kết & Quảng cáo của Bên Thứ ba và nên áp dụng mức độ thận trọng và quyết định phù hợp khi làm như vậy. Khi bạn nhấp vào bất kỳ Liên kết & Quảng cáo của Bên Thứ ba nào , các điều khoản và chính sách hiện hành của bên thứ ba sẽ được áp dụng, bao gồm cả các biện pháp thu thập dữ liệu và quyền riêng tư của bên thứ ba. đồng ý rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ Nội dung người dùng nào, cho dù do bạn hay người khác cung cấp. Bạn đồng ý rằng Công ty sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh do bất kỳ tương tác nào như vậy. Nếu có tranh chấp giữa bạn và bất kỳ người dùng Trang web nào, chúng tôi không có nghĩa vụ phải tham gia. Theo đây, bạn miễn trừ và vĩnh viễn giải phóng Công ty cũng như các cán bộ, nhân viên, đại lý, người kế thừa và người được ủy quyền của chúng tôi, đồng thời từ bỏ và từ bỏ mọi tranh chấp, khiếu nại, tranh cãi, yêu cầu, quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm pháp lý trong quá khứ, hiện tại và tương lai, hành động và nguyên nhân của hành động thuộc mọi loại và tính chất, đã phát sinh hoặc phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ hoặc liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến Trang web. Nếu bạn là cư dân California, theo đây bạn sẽ từ bỏ điều khoản 1542 của bộ luật dân sự California liên quan đến những điều đã nói ở trên, trong đó nêu rõ: 'một bản giải trừ chung không mở rộng đến các khiếu nại mà chủ nợ không biết hoặc nghi ngờ tồn tại có lợi cho mình tại thời điểm thời điểm thực hiện việc giải phóng mà nếu người đó biết được thì chắc chắn đã ảnh hưởng đáng kể đến việc giải quyết của họ với người mắc nợ.' Cookie và đèn hiệu web. Giống như bất kỳ trang web nào khác, PDFfile sử dụng 'cookie'. Những cookie này được sử dụng để lưu trữ thông tin bao gồm tùy chọn của khách truy cập và các trang trên trang web mà khách truy cập đã truy cập hoặc truy cập. Thông tin được sử dụng để tối ưu hóa trải nghiệm của người dùng bằng cách tùy chỉnh nội dung trang web của chúng tôi dựa trên loại trình duyệt của khách truy cập và/hoặc thông tin khác. Cookie DART DoubleClick của Google. Google là một trong những nhà cung cấp bên thứ ba trên trang web của chúng tôi. Nó cũng sử dụng cookie, được gọi là cookie DART, để phân phát quảng cáo cho khách truy cập trang web của chúng tôi dựa trên lượt truy cập của họ vào www.website.com và các trang web khác trên internet. Tuy nhiên, khách truy cập có thể chọn từ chối sử dụng cookie DART bằng cách truy cập Chính sách bảo mật của quảng cáo và mạng nội dung Google tại URL sau – https://policies.google.com/technologists/ads Đối tác quảng cáo của chúng tôi. Một số nhà quảng cáo trên trang web của chúng tôi có thể sử dụng cookie và đèn hiệu web. Các đối tác quảng cáo của chúng tôi được liệt kê dưới đây. Mỗi đối tác quảng cáo của chúng tôi đều có Chính sách quyền riêng tư riêng cho chính sách của họ về dữ liệu người dùng. Để truy cập dễ dàng hơn, chúng tôi đã liên kết đến Chính sách quyền riêng tư của họ bên dưới. Google https://policies.google.com/technologists/ads

Tuyên bố từ chối trách nhiệm

Trang web được cung cấp trên cơ sở 'nguyên trạng' và 'có sẵn', đồng thời công ty và nhà cung cấp của chúng tôi từ chối rõ ràng mọi bảo đảm và điều kiện dưới bất kỳ hình thức nào, dù rõ ràng, ngụ ý hay theo luật định, bao gồm tất cả bảo đảm hoặc điều kiện về khả năng bán được, sự phù hợp cho một mục đích cụ thể, quyền sở hữu, sự yên tĩnh, tính chính xác hoặc không vi phạm. hoặc cơ sở không có lỗi, hoặc sẽ chính xác, đáng tin cậy, không có vi-rút hoặc mã độc hại khác, đầy đủ, hợp pháp hoặc an toàn. Nếu luật hiện hành yêu cầu bất kỳ bảo đảm nào đối với trang web thì tất cả các bảo đảm đó được giới hạn trong thời hạn chín mươi ( 90) ngày kể từ ngày sử dụng đầu tiên. Một số khu vực pháp lý không cho phép loại trừ các bảo đảm ngụ ý, do đó, loại trừ trên có thể không áp dụng cho bạn. Một số khu vực pháp lý không cho phép các giới hạn về thời gian bảo hành ngụ ý kéo dài, vì vậy giới hạn trên có thể không áp dụng cho bạn.

Giới hạn trách nhiệm pháp lý

  • Trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, trong mọi trường hợp, công ty hoặc nhà cung cấp của chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về bất kỳ lợi nhuận bị mất, dữ liệu bị mất, chi phí mua sản phẩm thay thế hoặc bất kỳ hậu quả gián tiếp nào , các thiệt hại mẫu mực, ngẫu nhiên, đặc biệt hoặc trừng phạt phát sinh từ hoặc liên quan đến các điều khoản này hoặc việc bạn sử dụng hoặc không có khả năng sử dụng trang web ngay cả khi công ty đã được thông báo về khả năng xảy ra những thiệt hại đó. theo quyết định riêng và rủi ro của riêng bạn, đồng thời bạn sẽ tự chịu trách nhiệm về mọi hư hỏng đối với thiết bị hoặc hệ thống máy tính của mình hoặc mất dữ liệu do đó gây ra.
  • Trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, bất kể điều gì trái ngược trong tài liệu này, trách nhiệm pháp lý của chúng tôi đối với bạn đối với mọi thiệt hại phát sinh từ hoặc liên quan đến thỏa thuận này, sẽ luôn được giới hạn ở mức tối đa là năm mươi đô la Mỹ ( u.s. $50). Việc tồn tại nhiều khiếu nại sẽ không mở rộng giới hạn này. Bạn đồng ý rằng các nhà cung cấp của chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào phát sinh từ hoặc liên quan đến thỏa thuận này.
  • Một số khu vực pháp lý không cho phép giới hạn hoặc loại trừ trách nhiệm pháp lý đối với các thiệt hại ngẫu nhiên hoặc do hậu quả, do đó giới hạn hoặc loại trừ ở trên có thể không áp dụng cho bạn.