Chuyển đổi Powerpoint sang PDF

Chuyển đổi tài liệu Powerpoint của bạn sang PDF chất lượng cao trực tuyến miễn phí

PPTX sang PDF

Sử dụng Microsoft PowerPoint: Phương pháp dễ nhất nếu bạn có Microsoft PowerPoint: Mở tệp PPTX của bạn trong Microsoft PowerPoint. Nhấp vào 'Tệp' trong thanh menu. Chọn 'Xuất' hoặc 'Lưu dưới dạng' (tùy thuộc vào phiên bản của bạn của PowerPoint). Chọn 'PDF' từ các tùy chọn định dạng tệp. Nhấp vào 'Xuất' hoặc 'Lưu'.

Sử dụng Adobe Acrobat: Nếu bạn đã cài đặt Adobe Acrobat: Mở Adobe Acrobat. Đi tới 'Công cụ' > 'Tạo PDF'. Tải tệp PPTX lên. Sau khi tải lên, hãy nhấp vào 'Tạo' hoặc 'Chuyển đổi'. Lưu bản PDF mới tới vị trí ưa thích của bạn.

Google Slides: Nếu bạn không có PowerPoint, bạn có thể sử dụng Google Slides: Tải tệp PPTX lên Google Drive. Mở tệp bằng Google Slides. Nhấp vào 'Tệp', sau đó 'Tải xuống' và chọn ' Tài liệu PDF (.pdf)'.