Chuyển đổi PNG sang PDF

Chuyển đổi hình ảnh PNG thành tài liệu PDF trực tuyến miễn phí

PNG sang PDF

Adobe Acrobat DC: Nếu bạn có Adobe Acrobat DC, bạn có thể tạo tệp PDF từ hình ảnh PNG: Mở Adobe Acrobat DC. Nhấp vào “Tệp” > “Tạo” > “PDF từ tệp”. Chọn tệp PNG bạn muốn chuyển đổi. Sau khi mở hình ảnh, bạn có thể lưu nó dưới dạng tệp PDF.

Windows: Trên Windows, không có bất kỳ phần mềm bên thứ ba nào: Mở hình ảnh PNG bằng bất kỳ trình xem ảnh nào cung cấp tùy chọn in. Chọn tùy chọn 'In'. Chọn 'Microsoft Print to PDF' làm máy in. Nhấp vào 'In' rồi lưu tệp dưới dạng PDF.

macOS: Trên macOS, Mở tệp PNG bằng Xem trước. Đi tới 'Tệp' > 'Xuất dưới dạng PDF.' Chọn vị trí để lưu tệp, sau đó nhấp vào 'Lưu.'