Nhóm các tập tin PDF vào ZIP

Nén tập tin PDF thành một tập tin nén ZIP duy nhất để lưu trữ và chia sẻ dễ dàng hơn

PDF sang ZIP

Chuyển đổi PDF thành tệp ZIP thường có nghĩa là bạn muốn nén tệp PDF đó thành kích thước tệp nhỏ hơn hoặc bạn muốn đóng gói nhiều tệp PDF vào một kho lưu trữ ZIP duy nhất. Dưới đây là cách bạn có thể thực hiện:

Trên Windows: PDF đơn: Xác định vị trí tệp PDF trong File Explorer. Nhấp chuột phải vào tệp. Chọn 'Gửi đến' > 'Thư mục được nén (nén).' Nhiều tệp PDF: Chọn tất cả các tệp PDF bạn muốn nén lại với nhau. Nhấp chuột phải vào các tệp đã chọn. Chọn 'Gửi đến' > 'Thư mục được nén (nén).'

Trên macOS: PDF đơn: Tìm tệp PDF trong Finder. Giữ Control khi bấm vào tệp. Chọn 'Nén [tên tệp]' Nhiều tệp PDF: Đánh dấu tất cả các tệp PDF bạn muốn đưa vào tệp ZIP. Giữ Control khi nhấp vào các tệp đã chọn. Chọn 'Nén [số] mục.'