Các Công Cụ PDF Đơn Giản & Đáng Tin Cậy

Các Công Cụ PDF Yêu Thích Của Bạn Trong Một Nơi! Tất cả đều 100% MIỄN PHÍ và dễ sử dụng!

Gộp PDF

Gộp nhiều tệp PDF thành một tệp PDF duy nhất

Xoay PDF

Xoay một hoặc tất cả các trang trong tệp PDF của bạn

Xóa Trang

Xóa một hoặc nhiều trang từ tệp PDF của bạn

Sắp xếp PDF

Sắp xếp, xóa và gộp các trang trong tệp PDF của bạn

Nén PDF

Giảm kích thước tệp PDF của bạn mà không làm mất chất lượng

PDF Trắng Đen

Chuyển đổi văn bản và hình ảnh sang trắng đen trong tệp PDF của bạn

Trích Xuất Trang PDF

Nhận một tài liệu PDF chỉ chứa các trang mong muốn

Sửa PDF

Sửa một tệp PDF bị hỏng và khôi phục dữ liệu

JPG Sang PDF

Chuyển đổi hình ảnh JPG thành tài liệu PDF

PNG Sang PDF

Chuyển đổi hình ảnh PNG thành tài liệu PDF

BMP Sang PDF

Chuyển đổi hình ảnh BMP thành tài liệu PDF

TIFF Sang PDF

Chuyển đổi hình ảnh TIFF thành tài liệu PDF

Word Sang PDF

Chuyển đổi tài liệu Word thành tài liệu PDF

Powerpoint Sang PDF

Chuyển đổi bài thuyết trình Powerpoint thành tài liệu PDF

TXT Sang PDF

Chuyển đổi tệp văn bản thành tài liệu PDF

Excel Sang PDF

Chuyển đổi bảng tính Excel thành tài liệu PDF

PDF Sang JPG

Chuyển đổi tài liệu PDF thành hình ảnh JPG

PDF Sang PNG

Chuyển đổi tài liệu PDF thành hình ảnh PNG

PDF Sang BMP

Chuyển đổi tài liệu PDF thành hình ảnh BMP

PDF Sang TIFF

Chuyển đổi tài liệu PDF thành hình ảnh TIFF

PDF Sang Word

Chuyển đổi tệp PDF thành tài liệu Word

PDF Sang Powerpoint

Chuyển đổi tệp PDF thành bài thuyết trình Powerpoint

PDF Sang TXT

Chuyển đổi tệp PDF thành tệp văn bản

PDF Sang ZIP

Chuyển đổi tệp PDF thành tệp ZIP

Bảo Vệ PDF

Thêm mật khẩu và mã hóa tệp PDF của bạn

Mở Khóa PDF

Gỡ bỏ mật khẩu từ các tệp PDF đã được bảo vệ