Villkor

Version 1.0

PDFfile-webbplatsen som finns på https://www.pdffile.org är ett upphovsrättsskyddat verk som tillhör PDFfile. Vissa funktioner på webbplatsen kan vara föremål för ytterligare riktlinjer, villkor eller regler, som kommer att publiceras på Webbplatsen i samband med sådana funktioner. Alla sådana ytterligare villkor, riktlinjer och regler införlivas genom hänvisning i dessa villkor. Dessa användarvillkor beskriver de juridiskt bindande villkoren som övervakar din användning av webbplatsen. GENOM ATT LOGGA IN PÅ WEBBPLATSENS UPPFYLLER ATT DESSA VILLKOR och du intygar att du har befogenhet och kapacitet att ingå dessa Villkor. DU BÖR VARA MINST 18 ÅR FÖR ATT FÅ ÅTKOMMA WEBBPLATSEN. OM DU INTE HÄLLER MED ALLA BESTÄMMELSER I DESSA VILLKOR, SKA INTE VARA LOGGA IN PÅ OCH/ELLER ANVÄND WEBBPLATSEN. Dessa villkor kräver användning av skiljedomsavsnitt 10.2 på individuell basis för att lösa tvister och även begränsa de rättsmedel som är tillgängliga för dig i händelse av en tvist.

Åtkomst till webbplatsen

Med förbehåll för dessa villkor. Företaget ger dig en icke-överlåtbar, icke-exklusiv, återkallbar, begränsad licens att få åtkomst till webbplatsen enbart för ditt eget personliga, icke-kommersiella bruk. Vissa begränsningar. De rättigheter som godkänts för dig i dessa villkor är föremål för följande begränsningar: (a) du får inte sälja, hyra ut, leasa, överlåta, tilldela, distribuera, vara värd för eller på annat sätt utnyttja webbplatsen kommersiellt; (b) du får inte ändra, göra härledda verk av, demontera, vända kompilera eller bakåtkonstruera någon del av webbplatsen; (c) du får inte komma åt webbplatsen för att bygga en liknande eller konkurrenskraftig webbplats; och (d) förutom vad som uttryckligen anges häri, får ingen del av webbplatsen kopieras, reproduceras, distribueras, återpubliceras, laddas ner, visas, publiceras eller överförs i någon form eller på något sätt, om inte annat anges, ska framtida utgåvor, uppdateringar eller andra tillägg till funktionaliteten på webbplatsen omfattas av dessa villkor. Alla upphovsrätts- och andra äganderättsmeddelanden på webbplatsen måste behållas på alla kopior av den. Företaget förbehåller sig rätten att ändra, stänga av eller avsluta webbplatsen med eller utan meddelande till dig. Du godkände att företaget inte kommer att hållas ansvarigt gentemot dig eller någon tredje part för någon ändring, avbrott eller uppsägning av webbplatsen eller någon del. Ingen support eller underhåll. Du samtycker till att företaget inte har någon skyldighet att ge dig någon support i samband med webbplatsen. Utom eventuellt användarinnehåll som du tillhandahåller, är du medveten om att alla immateriella rättigheter, inklusive upphovsrätter, patent, varumärken och affärshemligheter, på webbplatsen och dess innehåll ägs av företaget eller företagets leverantörer. Observera att dessa villkor och åtkomst till webbplatsen inte ger dig några rättigheter, titel eller intresse i eller till några immateriella rättigheter, förutom de begränsade åtkomsträttigheterna som anges i avsnitt 2.1. Företaget och dess leverantörer förbehåller sig alla rättigheter som inte ges i dessa villkor.

Tredjepartslänkar och annonser; andra användare

Tredjepartslänkar och annonser. Webbplatsen kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser och tjänster och/eller visa annonser för tredje part. Sådana tredjepartslänkar och annonser står inte under företagets kontroll, och företaget är inte ansvarigt för några tredjepartslänkar och annonser. Företaget ger åtkomst till dessa tredjepartslänkar och annonser endast som en bekvämlighet för dig, och granskar, godkänner, övervakar, stöder, garanterar eller gör några utfästelser med respekt för länkar och annonser från tredje part. Du använder alla länkar och annonser från tredje part på egen risk och bör tillämpa en lämplig nivå av försiktighet och diskretion när du gör det. När du klickar på någon av länkarna och annonserna från tredje part , gäller den tillämpliga tredje partens villkor och policyer, inklusive tredje partens sekretess- och datainsamlingsmetoder. Andra användare. Varje webbplatsanvändare är ensam ansvarig för allt sitt eget användarinnehåll. Eftersom vi inte kontrollerar användarinnehåll, bekräftar du och samtycker till att vi inte är ansvariga för något användarinnehåll, oavsett om det tillhandahålls av dig eller av andra. Du samtycker till att företaget inte kommer att vara ansvarigt för någon förlust eller skada som uppstår till följd av sådana interaktioner. Om det finns en tvist mellan dig och någon webbplatsanvändare är vi inte skyldiga att bli inblandade. Du släpper härmed och avskedar för alltid företaget och våra tjänstemän, anställda, agenter, efterträdare och överlåtare från, och avstår härmed från och avstår från, varje tidigare, nuvarande och framtida tvist, anspråk, kontrovers, krav, rättighet, skyldighet, ansvar, åtgärd och orsak till åtgärd av alla slag och karaktär, som har uppstått eller uppstår direkt eller indirekt från, eller som direkt eller indirekt relaterar till, webbplatsen. Om du är bosatt i Kalifornien avsäger du dig härmed Kaliforniens civillagstiftning avsnitt 1542 i samband med det föregående, som säger: 'en allmän frigivning omfattar inte anspråk som borgenären inte vet eller misstänker finns till hans eller hennes fördel vid tidpunkten för verkställandet av frigivningen, som om han eller hon känner till detta måste ha väsentligt påverkat hans eller hennes uppgörelse med gäldenären.' Cookies och webbsignaler. Precis som alla andra webbplatser använder PDFfile 'cookies'. Dessa cookies används för att lagra information inklusive besökarnas preferenser och de sidor på webbplatsen som besökaren besökte eller besökte. Informationen används för att optimera användarnas upplevelse genom att anpassa innehållet på vår webbsida baserat på besökarnas webbläsartyp och/eller annan information. Google DoubleClick DART Cookie. Google är en av en tredjepartsleverantör på vår webbplats. Den använder också cookies, så kallade DART-cookies, för att visa annonser till våra webbplatsbesökare baserat på deras besök på www.website.com och andra webbplatser på internet. Besökare kan dock välja att avböja användningen av DART-cookies genom att besöka Googles sekretesspolicy för annons- och innehållsnätverk på följande webbadress – https://policies.google.com/technologies/ads Våra reklampartners. Vissa annonsörer på vår webbplats kan använda cookies och webbsignaler. Våra annonspartners listas nedan. Var och en av våra annonspartners har sin egen integritetspolicy för sina policyer för användardata. För enklare åtkomst länkade vi till deras sekretesspolicyer nedan. Google https://policies.google.com/technologies/ads

Ansvarsfriskrivning

Webbplatsen tillhandahålls i befintligt skick och som tillgänglig, och företaget och våra leverantörer avsäger sig uttryckligen alla garantier och villkor av något slag, vare sig uttryckliga, underförstådda eller lagstadgade, inklusive alla garantier eller villkor för säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål, titel, tyst njutning, noggrannhet eller icke-intrång. Vi och våra leverantörer garanterar inte att webbplatsen kommer att uppfylla dina krav, kommer att vara tillgänglig på en oavbruten, snabb, säker, eller felfri grund, eller kommer att vara korrekt, tillförlitlig, fri från virus eller annan skadlig kod, fullständig, laglig eller säker. Om tillämplig lag kräver några garantier med avseende på webbplatsen, är alla sådana garantier begränsade till nittio ( 90) dagar från datumet för första användning. Vissa jurisdiktioner tillåter inte uteslutning av underförstådda garantier, så ovanstående undantag kanske inte gäller dig. Vissa jurisdiktioner tillåter inte begränsningar av hur länge en underförstådd garanti varar, så ovanstående begränsning kan gäller inte dig.

Ansvarsbegränsning

  • I den utsträckning som lagen tillåter, ska företaget eller våra leverantörer under inga omständigheter hållas ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för förlorad vinst, förlorad data, kostnader för upphandling av ersättningsprodukter eller indirekta följdprodukter. , exemplariska, tillfälliga, speciella eller bestraffande skador som härrör från eller relaterar till dessa villkor eller din användning av, eller oförmåga att använda webbplatsen även om företaget har informerats om möjligheten till sådana skador. Tillgång till och användning av webbplatsen är på din eget gottfinnande och risk, och du kommer att vara ensam ansvarig för eventuella skador på din enhet eller datorsystem, eller förlust av data till följd därav.
  • I den maximala omfattning som tillåts enligt lag, oavsett vad som sägs motsatsen häri, kommer vårt ansvar gentemot dig för eventuella skador som uppstår från eller relaterade till detta avtal, vid alla tidpunkter att vara begränsat till högst femtio amerikanska dollar ( 50 USD). Förekomsten av mer än ett anspråk kommer inte att utöka denna gräns. Du samtycker till att våra leverantörer inte har något ansvar av något slag som härrör från eller relaterar till detta avtal.
  • Vissa jurisdiktioner tillåter inte begränsning eller uteslutning av ansvar för oförutsedda skador eller följdskador, så ovanstående begränsning eller uteslutning kanske inte gäller dig.