Zmluvné podmienky

Verzia 1.0

Webová stránka PDFfile umiestnená na https://www.pdffile.org je dielom chráneným autorskými právami patriacimi k PDFfile. Niektoré funkcie Stránky môžu podliehať ďalším usmerneniam, podmienkam alebo pravidlám, ktoré budú zverejnené na Stránka v spojení s takýmito funkciami. Všetky takéto dodatočné podmienky, pokyny a pravidlá sú začlenené formou odkazu do týchto Podmienok. Tieto Podmienky používania popisovali právne záväzné podmienky, ktoré dohliadajú na vaše používanie lokality. PRIHLÁSENÍM NA STRÁNKU SA DODRŽUJETE TIETO PODMIENKY a vyhlasujete, že máte oprávnenie a spôsobilosť vstúpiť do týchto Podmienok. NA PRÍSTUP NA STRÁNKU BY STE MALI MAŤ MINIMÁLNE 18 ROKOV. AK NESÚHLASÍTE SO VŠETKÝM USTANOVENÍM TÝCHTO PODMIENOK, NEPRISTUPUJTE PRIHLÁSIŤ SA NA STRÁNKU A/ALEBO POUŽÍVAŤ STRÁNKU. Tieto podmienky vyžadujú použitie arbitrážnej sekcie 10.2 na individuálnom základe na riešenie sporov a tiež obmedzujú opravné prostriedky, ktoré máte k dispozícii v prípade sporu.

Prístup na stránku

V súlade s týmito Podmienkami. Spoločnosť vám udeľuje neprenosnú, nevýhradnú, odvolateľnú, obmedzenú licenciu na prístup k Stránke výhradne pre vaše osobné, nekomerčné použitie. Určité obmedzenia. Práva schválené v týchto Podmienkach podliehajú nasledujúcim obmedzeniam: (a) nebudete predávať, prenajímať, prenajímať, prevádzať, prideľovať, distribuovať, hosťovať ani inak komerčne využívať stránku; (b) nebudete meniť, vytvárať odvodené diela, rozoberať, spätne kompilovať alebo spätne analyzovať akúkoľvek časť stránky; (c) nebudete mať prístup na stránku s cieľom vytvoriť podobnú alebo konkurenčnú webovú stránku a (d) okrem prípadov, ktoré sú tu výslovne uvedené, žiadna časť stránky nesmie byť kopírovaná, reprodukovaná, distribuované, znovu publikované, sťahované, zobrazované, zverejňované alebo prenášané v akejkoľvek forme alebo akýmikoľvek prostriedkami, pokiaľ nie je uvedené inak, bude každé budúce vydanie, aktualizácia alebo iný doplnok funkčnosti stránky podliehať týmto podmienkam. Všetky upozornenia na autorské práva a iné vlastnícke práva na stránka musí byť zachovaná na všetkých jej kópiách. Spoločnosť si vyhradzuje právo zmeniť, pozastaviť alebo ukončiť Stránku s upozornením alebo bez neho. Súhlasili ste s tým, že spoločnosť nebude niesť zodpovednosť voči vám ani žiadnej tretej strane za akúkoľvek zmenu, prerušenie alebo ukončenie stránky alebo akejkoľvek jej časti. Žiadna podpora ani údržba. Súhlasíte s tým, že Spoločnosť nebude mať žiadnu povinnosť poskytnúť vám akúkoľvek podporu v súvislosti so Stránkou. S výnimkou akéhokoľvek používateľského obsahu, ktorý môžete poskytnúť, ste si vedomí toho, že všetky práva duševného vlastníctva vrátane autorských práv, patentov, ochranných známok a obchodných tajomstiev na stránke a jej obsahu sú vo vlastníctve spoločnosti alebo jej dodávateľov. Všimnite si, že tieto Podmienky a prístup na Stránku vám nedávajú žiadne práva, nárok ani podiel na právach duševného vlastníctva, s výnimkou obmedzených prístupových práv vyjadrených v časti 2.1. Spoločnosť a jej dodávatelia si vyhradzujú všetky práva, ktoré nie sú udelené v týchto podmienkach.

Odkazy a reklamy tretích strán; Iní používatelia

Odkazy a reklamy tretích strán. Stránka môže obsahovať odkazy na webové stránky a služby tretích strán a/alebo zobrazovať reklamy pre tretie strany. Takéto odkazy a reklamy tretích strán nie sú pod kontrolou spoločnosti, a Spoločnosť nie je zodpovedná za žiadne odkazy a reklamy tretích strán. Spoločnosť poskytuje prístup k týmto odkazom a reklamám tretích strán len pre vaše pohodlie a nekontroluje, neschvaľuje, nemonitoruje, neschvaľuje, nezaručuje ani neposkytuje žiadne vyhlásenia s s ohľadom na odkazy a reklamy tretích strán. Všetky odkazy a reklamy tretích strán používate na vlastné riziko a mali by ste pri tom postupovať s primeranou mierou opatrnosti a uváženia. Keď kliknete na ktorýkoľvek z odkazov a reklám tretích strán , platia príslušné podmienky a zásady tretích strán, vrátane postupov tretích strán v oblasti ochrany osobných údajov a zhromažďovania údajov. Iní používatelia. Každý používateľ Stránky je výhradne zodpovedný za všetok svoj vlastný Používateľský obsah. Keďže používateľský obsah nekontrolujeme, beriete na vedomie a súhlasíme s tým, že nenesieme zodpovednosť za žiadny Používateľský obsah, či už ho poskytujete vy alebo iní. Súhlasíte s tým, že Spoločnosť nebude zodpovedná za žiadne straty alebo škody vzniknuté v dôsledku takýchto interakcií. Ak dôjde k sporu medzi vami a ktorýmkoľvek používateľom Stránky, nie sme povinní sa do toho zapojiť. Týmto oslobodzujete a navždy zbavujete Spoločnosť a našich úradníkov, zamestnancov, zástupcov, nástupcov a postupníkov a týmto sa vzdávate a vzdávate sa každého minulého, súčasného a budúceho sporu, nároku, sporu, požiadavky, práva, povinnosti, zodpovednosti, činnosť a príčina konania akéhokoľvek druhu a povahy, ktorá vznikla alebo vychádza priamo alebo nepriamo z tejto stránky, alebo ktorá s ňou priamo či nepriamo súvisí. Ak ste obyvateľom Kalifornie, týmto sa vzdávate časti 1542 kalifornského občianskeho zákonníka v súvislosti s vyššie uvedeným, v ktorom sa uvádza: „Všeobecné uvoľnenie sa nevzťahuje na nároky, o ktorých veriteľ nevie alebo o ktorých nemá podozrenie, že existujú v jeho prospech. čas vykonania oslobodenia, ktorý, ak je mu známy, musel mať podstatný vplyv na jeho vyrovnanie s dlžníkom.“ Cookies a Web Beacons. Ako každá iná webová stránka, aj PDFfile používa „cookies“. Tieto súbory cookie sa používajú na ukladanie informácií vrátane preferencií návštevníkov a stránok na webovej lokalite, ktoré návštevník navštívil alebo ich navštívil. Informácie sa používajú na optimalizáciu skúseností používateľov prispôsobením obsahu našej webovej stránky na základe typu prehliadača návštevníkov a/alebo iných informácií. Google DoubleClick DART cookie. Google je jedným z dodávateľov tretej strany na našej stránke. Používa tiež súbory cookie, známe ako súbory cookie DART, na zobrazovanie reklám návštevníkom našej stránky na základe ich návštevy www.website.com a iných stránok na internete. Návštevníci sa však môžu rozhodnúť odmietnuť používanie súborov cookie DART tým, že navštívia zásady ochrany osobných údajov reklamnej a obsahovej siete Google na nasledujúcej adrese URL – https://policies.google.com/technologies/ads Naši reklamní partneri. Niektorí inzerenti na našej stránke môžu používať súbory cookie a webové majáky. Naši reklamní partneri sú uvedení nižšie. Každý z našich reklamných partnerov má svoje vlastné pravidlá ochrany osobných údajov pre svoje pravidlá týkajúce sa údajov používateľov. Pre jednoduchší prístup sme prepojili nižšie uvedené zásady ochrany osobných údajov. Google https://policies.google.com/technologies/ads

Vylúčenie zodpovednosti

Stránka sa poskytuje 'tak, ako je' a 'ako je k dispozícii' a spoločnosť a naši dodávatelia výslovne odmietajú akékoľvek a všetky záruky a podmienky akéhokoľvek druhu, či už výslovné, implicitné alebo zákonné, vrátane všetkých záruky alebo podmienky predajnosti, vhodnosti na konkrétny účel, titul, pokojné užívanie, presnosť alebo neporušovanie práv. My ani naši dodávatelia nezaručujeme, že stránka bude spĺňať vaše požiadavky, bude dostupná nepretržite, včas, bezpečne, alebo bez chýb, alebo budú presné, spoľahlivé, bez vírusov alebo iného škodlivého kódu, úplné, zákonné alebo bezpečné. Ak príslušný zákon vyžaduje akékoľvek záruky týkajúce sa stránky, všetky takéto záruky sú obmedzené na deväťdesiat ( 90) dní od dátumu prvého použitia. Niektoré jurisdikcie nepovoľujú vylúčenie implicitných záruk, takže vyššie uvedené vylúčenie sa na vás nemusí vzťahovať. Niektoré jurisdikcie nepovoľujú obmedzenia dĺžky implicitnej záruky, takže vyššie uvedené obmedzenie môže sa na vás nevzťahuje.

Obmedzenie zodpovednosti

  • V maximálnom rozsahu povolenom zákonom, spoločnosť alebo naši dodávatelia v žiadnom prípade nebudú zodpovední voči vám ani žiadnej tretej strane za akýkoľvek ušlý zisk, stratu údajov, náklady na obstaranie náhradných produktov alebo akékoľvek nepriame, následné exemplárnych, náhodných, špeciálnych alebo represívnych škôd vyplývajúcich z týchto podmienok alebo súvisiacich s týmito podmienkami alebo s vaším používaním alebo neschopnosťou používať stránku, aj keď bola spoločnosť upozornená na možnosť takýchto škôd. Prístup a používanie stránky je na vás na vlastné uváženie a riziko a budete výhradne zodpovední za akékoľvek poškodenie vášho zariadenia alebo počítačového systému alebo stratu údajov z toho vyplývajúcu.
  • V maximálnom rozsahu povolenom zákonom, bez ohľadu na čokoľvek v rozpore s týmto obsahom, naša zodpovednosť voči vám za akékoľvek škody vyplývajúce z alebo súvisiace s touto dohodou bude vždy obmedzená na maximálne päťdesiat amerických dolárov ( 50 USD). Existencia viac ako jedného nároku tento limit nerozšíri. Súhlasíte s tým, že naši dodávatelia nebudú niesť žiadnu zodpovednosť akéhokoľvek druhu vyplývajúcu alebo súvisiacu s touto dohodou.
  • Niektoré jurisdikcie nepovoľujú obmedzenie alebo vylúčenie zodpovednosti za náhodné alebo následné škody, takže vyššie uvedené obmedzenie alebo vylúčenie sa na vás nemusí vzťahovať.