Algemene voorwaarden

Versie 1.0

De PDFfile-website op https://www.pdffile.org is een auteursrechtelijk beschermd werk dat toebehoort aan PDFfile. Bepaalde functies van de site kunnen onderworpen zijn aan aanvullende richtlijnen, voorwaarden of regels, die op de website worden geplaatst Site in verband met dergelijke functies. Al dergelijke aanvullende voorwaarden, richtlijnen en regels zijn door verwijzing opgenomen in deze Voorwaarden. Deze Gebruiksvoorwaarden beschrijven de juridisch bindende voorwaarden die toezicht houden op uw gebruik van de Site. DOOR IN TE LOGGEN OP DE SITE, KUNT U U VOLDOET AAN DEZE VOORWAARDEN en u verklaart dat u de autoriteit en capaciteit heeft om deze Voorwaarden aan te gaan. U MOET TEN MINSTE 18 JAAR OUD ZIJN OM TOEGANG TE KRIJGEN TOT DE SITE. ALS U HET NIET AKKOORD GAAT MET DE ALLE BEPALINGEN VAN DEZE VOORWAARDEN, DOE DAN NIET LOG IN EN/OF GEBRUIK DE SITE. Deze voorwaarden vereisen het gebruik van arbitrage Sectie 10.2 op individuele basis om geschillen op te lossen en ook de rechtsmiddelen te beperken die voor u beschikbaar zijn in geval van een geschil.

Toegang tot de site

Onder voorbehoud van deze Voorwaarden. Het Bedrijf verleent u een niet-overdraagbare, niet-exclusieve, herroepbare, beperkte licentie om toegang te krijgen tot de Site, uitsluitend voor uw eigen persoonlijke, niet-commerciële gebruik. Bepaalde beperkingen. De rechten die in deze Voorwaarden aan u zijn goedgekeurd zijn onderworpen aan de volgende beperkingen: (a) u mag de Site niet verkopen, verhuren, leasen, overdragen, toewijzen, distribueren, hosten of anderszins commercieel exploiteren; (b) u mag de Site niet wijzigen, er afgeleide werken van maken, demonteren of ongedaan maken enig deel van de site compileren of reverse-engineeren; (c) u mag de site niet bezoeken om een soortgelijke of concurrerende website te bouwen; en (d) behalve zoals uitdrukkelijk hierin vermeld, mag geen enkel deel van de site worden gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, opnieuw gepubliceerd, gedownload, weergegeven, gepost of verzonden in welke vorm of op welke manier dan ook, tenzij anders aangegeven, zal elke toekomstige release, update of andere toevoeging aan de functionaliteit van de Site onderworpen zijn aan deze Voorwaarden. de Site moet op alle kopieën daarvan behouden blijven. Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om de Site met of zonder kennisgeving aan u te wijzigen, op te schorten of te beëindigen. U heeft ermee ingestemd dat het Bedrijf niet aansprakelijk kan worden gehouden jegens u of een derde partij voor enige wijziging, onderbreking of beëindiging van de Site of enig onderdeel ervan. Geen ondersteuning of onderhoud. U gaat ermee akkoord dat het Bedrijf niet verplicht is u enige ondersteuning te bieden in verband met de Site. Met uitzondering van alle Gebruikersinhoud die u verstrekt, bent u zich ervan bewust dat alle intellectuele eigendomsrechten, inclusief auteursrechten, patenten, handelsmerken en handelsgeheimen, op de Site en de inhoud ervan eigendom zijn van het Bedrijf of de leveranciers van het Bedrijf. Houd er rekening mee dat deze Voorwaarden en toegang tot de Site u geen enkel recht, titel of belang geven in of op enige intellectuele eigendomsrechten, met uitzondering van de beperkte toegangsrechten die zijn uitgedrukt in Sectie 2.1. Het Bedrijf en zijn leveranciers behouden zich alle rechten voor die niet in deze Voorwaarden worden verleend.

Links en advertenties van derden; Andere gebruikers

Links en advertenties van derden. De site kan links naar websites en diensten van derden bevatten en/of advertenties voor derden weergeven. Dergelijke links en advertenties van derden vallen niet onder de controle van het Bedrijf, en het Bedrijf is niet verantwoordelijk voor links en advertenties van derden. Het bedrijf biedt uitsluitend toegang tot deze links en advertenties van derden voor uw gemak en controleert, keurt, monitort, onderschrijft, garandeert of doet geen verklaringen met met betrekking tot links en advertenties van derden. U gebruikt alle links en advertenties van derden op eigen risico en u dient daarbij een passende mate van voorzichtigheid en discretie te betrachten. Wanneer u op een van de links en advertenties van derden klikt , zijn de toepasselijke voorwaarden en het toepasselijke beleid van derden van toepassing, inclusief de privacy- en gegevensverzamelingspraktijken van de derde partij. Andere gebruikers. Elke sitegebruiker is als enige verantwoordelijk voor al zijn eigen gebruikersinhoud. Omdat wij geen controle hebben over gebruikersinhoud, erkent u en gaat u ermee akkoord dat wij niet verantwoordelijk zijn voor gebruikersinhoud, ongeacht of deze door u of door anderen wordt verstrekt. U gaat ermee akkoord dat het Bedrijf niet verantwoordelijk is voor enig verlies of enige schade als gevolg van dergelijke interacties. Als er een geschil is tussen u en een gebruiker van de Site, zijn wij niet verplicht hierbij betrokken te raken. U ontslaat en ontslaat hierbij het bedrijf en onze functionarissen, werknemers, agenten, opvolgers en rechtverkrijgenden, en doet hierbij afstand van elk geschil, claim, controverse, eis, recht, verplichting, aansprakelijkheid, actie en oorzaak van actie van welke aard dan ook, die direct of indirect is voortgekomen of voortvloeit uit, of die direct of indirect verband houdt met, de Site. Als u een inwoner van Californië bent, doet u hierbij afstand van sectie 1542 van het burgerlijk wetboek van Californië in verband met het voorgaande, waarin staat: 'een algemene kwijtschelding strekt zich niet uit tot vorderingen waarvan de schuldeiser niet weet of vermoedt dat ze in zijn of haar voordeel bestaan op het moment dat tijdstip waarop de vrijgave wordt uitgevoerd, wat, indien hij of zij hiervan op de hoogte was, een wezenlijke invloed moet hebben gehad op zijn of haar schikking met de schuldenaar.' Cookies en webbakens. Net als elke andere website maakt PDFfile gebruik van ‘cookies’. Deze cookies worden gebruikt om informatie op te slaan, waaronder de voorkeuren van bezoekers en de pagina's op de website die de bezoeker heeft bezocht of bezocht. De informatie wordt gebruikt om de gebruikerservaring te optimaliseren door de inhoud van onze webpagina's aan te passen op basis van het browsertype van bezoekers en/of andere informatie. Google DoubleClick DART-cookie. Google is een van de externe leveranciers op onze site. Het maakt ook gebruik van cookies, bekend als DART-cookies, om advertenties aan bezoekers van onze site weer te geven op basis van hun bezoek aan www.website.com en andere sites op internet. Bezoekers kunnen er echter voor kiezen om het gebruik van DART-cookies te weigeren door het privacybeleid van het advertentie- en inhoudsnetwerk van Google te bezoeken op de volgende URL: https://policies.google.com/technologies/ads Onze advertentiepartners. Sommige adverteerders op onze site kunnen cookies en webbakens gebruiken. Hieronder vindt u onze advertentiepartners. Al onze advertentiepartners hebben hun eigen privacybeleid voor hun beleid met betrekking tot gebruikersgegevens. Voor eenvoudigere toegang hebben we een hyperlink naar hun privacybeleid hieronder gemaakt. Google https://policies.google.com/technologies/ads

Disclaimers

De site wordt aangeboden op een 'as-is'- en 'as-available'-basis, en het bedrijf en onze leveranciers wijzen uitdrukkelijk alle garanties en voorwaarden van welke aard dan ook af, expliciet, impliciet of wettelijk, inclusief alle garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, titel, rustig genot, nauwkeurigheid of niet-inbreuk. Wij en onze leveranciers garanderen niet dat de site aan uw vereisten voldoet, ononderbroken, tijdig, veilig, beschikbaar zal zijn of op een foutloze basis, of accuraat, betrouwbaar, vrij van virussen of andere schadelijke code, volledig, legaal of veilig zijn. Indien de toepasselijke wetgeving enige garantie met betrekking tot de site vereist, zijn al dergelijke garanties in de duur beperkt tot negentig ( 90) dagen vanaf de datum van het eerste gebruik. Sommige rechtsgebieden staan de uitsluiting van impliciete garanties niet toe, dus de bovenstaande uitsluiting is mogelijk niet op u van toepassing. Sommige rechtsgebieden staan geen beperkingen toe op de duur van een impliciete garantie, dus de bovenstaande beperking kan niet op jou van toepassing.

Beperking van aansprakelijkheid

  • Voor zover maximaal toegestaan door de wet, zal het bedrijf of onze leveranciers in geen geval aansprakelijk zijn jegens u of een derde partij voor winstderving, verloren gegevens, kosten voor de aanschaf van vervangende producten of enige indirecte gevolgschade , voorbeeldige, incidentele, speciale of punitieve schade die voortvloeit uit of verband houdt met deze voorwaarden of uw gebruik van, of de onmogelijkheid om de site te gebruiken, zelfs als het bedrijf op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. naar eigen goeddunken en op eigen risico, en u bent als enige verantwoordelijk voor eventuele schade aan uw apparaat of computersysteem, of verlies van gegevens die daaruit voortvloeit.
  • Voor zover maximaal toegestaan door de wet, niettegenstaande enige andersluidende bepaling hierin, zal onze aansprakelijkheid jegens u voor eventuele schade voortvloeiend uit of verband houdend met deze overeenkomst te allen tijde beperkt zijn tot een maximum van vijftig Amerikaanse dollars ( US $ 50). Het bestaan van meer dan één claim zal deze limiet niet vergroten. U gaat ermee akkoord dat onze leveranciers geen enkele aansprakelijkheid van welke aard dan ook hebben die voortvloeit uit of verband houdt met deze overeenkomst.
  • Sommige rechtsgebieden staan de beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid voor incidentele schade of gevolgschade niet toe, dus de bovenstaande beperking of uitsluiting is mogelijk niet op u van toepassing.